Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, på hverdage mandag-fredag i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.
I Varde er Engdraget på strækningen mellem Nordre Boulevard og Engdraget 20 (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider. 

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E20 og E45 i begge retninger på hverdage i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 for transporter med en totallængde over 50 m på følgende specifikke strækninger:
     E20 (Fynske Motorvej og Taulovmotorvejen) på strækningen
     mellem motorvejskryds Odense og motorvejskryds Kolding V.
     E20Ø (Østjyske Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds
     Fredericia og motorvejskryds Skærup.
     E45 (Sønderjyske Motorvej, Østjyske Motorvej og Nordjyske
     Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds Kolding V og
     frakørsel <44> Hadsten.
​E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.​​ 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​

Langelandsbroen, Rute 9: I forbindelse med renoveringsarbejder er broens klasse nedsat til 60 i perioden fra den 10. april 2018 til den 31. oktober 2019. På hverdage og inden for almindelig arbejdstid kl. 08:00-16:00 vil passage af transporter med højere klasse kunne ske efter nærmere aftale med Arkil på 2251 6365 eller mse@arkil.dk. Nærmere aftale med Arkil skal ske minimun 3-5 arbejdsdage forud for planlagt passage.

Storebælt: Ved bredde over 3,3 m over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003.

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".​

 

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Chaufføren med det høje læs (aktiverer højdekontrolanlægget) og kører selv ind på den dertil indrettede holdeplads (markeret med SOS i nødsporet) og kontakter politiet på telefonnummer 5577 5533 – indvalg 7010. Vagthavende informerer chaufføren om det videre forløb, og tunnelen genåbnes for de øvrige trafikanter. Køretøjet kan få lov til at fortsætte gennem tunnelen med nedsat fart.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 

E45 (Sønderjyske Motorvej): 
Frøslev Ø: der er etableret 6 pladser til lange særtransporter på denne rasteplads. Det er kun tilladt for en særtransport at benytte en af disse særlige pladser, hvis det fremgår af den af politiet udstedte særtransporttilladelse.


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4. 


E20 (Øresundsforbindelsen):
Øresundstunnelen er spærret i begge retninger i tidsrummet 21:00-05:30 i perioden 30. maj-1. juni for særtransporter bredere end 3,5 m.

E20 (Vestmotorvejen, Tjæreby):
I forbindelse med anlægsarbejdet ved Tjæreby er Vestmotorvejen spærret på nedenstående tidspunkter, og trafikken ledes forbi stedet via fra- og tilkørslerne ved <41> Tjæreby (Bildsøvej). Særtransporter længere end 25 m og/eller bredere end 3,65 m kan ikke benytte omkørslen via ramperne. Spærring af motorvejen finder sted:
     4. juli 2018: østgående 18:30-06:30, vestgående 19:00-07:00.
     5. juli 2018: østgående 18:30-07:00, vestgående 19:00-07:30.
     8. juli 2018: østgående 20:00-06:30, vestgående 21:00-07:00.
     9. juli 2018: østgående 18:30-06:30, vestgående 19:00-07:00.

E20 (Fynske Motorvej, ved Odense):
Et større asfaltarbejde gør, at særtransporter bredere en 4 m og/eller længere end 30 m ikke kan passere Fynske Motorvej på en strækning forbi Odense i følgende perioder, retninger og tidsrum:
Fra den 27. maj 2018 til den 15. juni 2018 i østgående retning mellem frakørsel <53> Odense V og <50> Odense SØ  på hverdage i tidsrummet 19:00-06:00 gældende fra søndag kl. 19:00 til lørdag kl. 06:00. Til- og frakørslerne ved <52> Odense SV  og <51> Odense S i østgående retning er spærrede i samme periode og tidsrum.
Fra den 17. juni 2018 til den 7. juli 2018 i vestgående retning mellem frakørsel <50> Odense SØ og <53> Odense V  på hverdage i tidsrummet 19:00-06:00 gældende fra søndag kl. 19:00 til lørdag kl. 06:00. Til- og frakørslerne ved <51> Odense S  og <52> Odense SV i vestgående retning er spærrede i samme periode og tidsrum.
Entreprenøren kan kontaktes på hverdagetlf. 3071 7751 for yderligere information om arbejdet.

E20 (Esbjerg Havn, Toldbodvej):
Toldbodvej er helt spærret for gennemkørsel ved Britanniavej fra den 14. maj 2018 mellem 20:00 og 24:00. I perioden frem til den 31. maj 2018 kl 24:00 vil det kun være muligt at passere med køretøjer med en maksimal højde på 5,0 m. Efter 1. juni 2018 er det muligt at passere med højere køretøjer efter aftale med entreprenøren JORTON A/S på tlf. 6162 1973 eller på mail til fag@jorton.dk. 
Særtransporter, der skal til Esbjerg Havn, kan i stedet benytte den nye højderute fra Esbjerg Lufthavn ad John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej, Tjæreborgvej og Gammelby Ringvej (E20) til Esbjerg Havn. 

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg – Aarhus):
Et større arbejde i hele 2018 med udvidelse af E45 på strækningen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd betyder, at den samlede fribredde i hver retning kun er 6,5 m. Uden for myldretiderne udføres der, som på andre strækninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der reduceres til ét farbart spor med en minimumbredde på 3,65 m. Disse arbejder fremgår af trafikkortet på Trafikinfo.dk. Endvidere kan særtransporter yderligere blive påvirket af restriktioner i begrænsede, specifikke arbejdsperioder, der med kort varsel udmeldes her på siden. Derfor bedes alle særtransporter, umiddelbart før en transport via E45 mellem Skanderborg og Aarhus, altid tjekke her på siden, om der er nye informationer. Vejdirektoratet kan evt. kontaktes i dagtimerne på hverdage på tlf. 7244 7054, hvis der er brug for yderligere information om strækningen.

E45 (Østjyske Motorvejen, Skanderborg – Aarhus):
I perioden fra den 25. maj til den 28. maj foregår et arbejde med omlægning af sporerne i begge retninger på strækningen mellem Skanderborg N og motorvejskryds Aarhus Syd. Dette arbejde medfører reduktion til ét farbart spor i aften- og nattetimerne. For mere præcis info om retning og tidspunkt kontakt Vejdirektoratet på hverdage i dagtimerne på tlf. 7244 7054. Ændringer kan forekomme og vil blive meldt ud her på siden, så hurtigt det er muligt.

E45 (Nordjyske Motorvej, Limfjordstunnelen):
I forbindelse med afvikling af Danish Airshow på flyvestation Aalborg vil der være spærretid for særtransporter i Limfjordstunnelen i begge retninger søndag d. 10. juni mellem 06:00 - 20:00.

E45 (Nordjyske Motorvej, Aalborg N):
På grund af et større sportsarrangement er frakørsel <23> Aalborg N i sydgående retning spærret den 17. juni 2018 i tidsrummet 08:30-12:30. I samme tidsrum spærres det vestlige rør i Limfjordstunnelen, og al trafik afvikles i det østlige tunnelrør.

Rute 8 (Sønderborgmotorvejen):
Frakørsel <14> Gråsten er spærret i østgående retning mod Sønderborg én dag i perioden 28. maj - 31. maj i tidsrummet 06:00 - 18:00. Arbejdet er vejrafhængigt.

Rute 9 (Langelandsbroen):
I forbindelse med renoveringsarbejder er broens 
klasse nedsat til 60 i perioden fra den 10. april 2018 til den 31. oktober 2019. På hverdage og inden for almindelig arbejdstid kl. 08:00-16:00 vil passage af transporter med højere klasse kunne ske efter nærmere aftale med Arkil på 2251 6365 eller mse@arkil.dk. Nærmere aftale med Arkil skal ske minimun 3-5 arbejdsdage forud for planlagt passage.

Rute 11 (Holstebrovej, Skjern-Spjald):
Holstebrovej (rute 11) er spærret på strækningen mellem byerne Hanning og Finderup i perioden fra den 11. juni 2018 til den 27. juni 2018.

Rute 15 (Silkeborgmotorvejen, Silkeborgtunnelen): 
I perioden 27. maj til 1. juni i tidsrummet 18:00 - 06:00 skal der laves vedligeholdelsesarbejde i Silkeborgtunnelen, hvilket betyder, at al trafik afvikles skiftevis i et af rørene. Når trafikken afvikles i sydrøret er frakørsel <28> Søholt spærret i nordgående retning. Særtransporter, som har behov for at benytte frakørsel <28> Søholt, mens der er spærret, kan ledes igennem afspærringen ved i god tid at kontakte den afmærkningsansvarlige på telefon: 2024 9594.

Rute 15 (Grenåvej):
I perioden 20. juni til 29. juni er Grenåvej spærret i begge retninger mellem Balevej og rute 21 Ebeltoftvej/Randersvej. Nærmere tidsrum for spærringen oplyses snarest muligt.

Rute 18 (Hovedvejen, Aulum):
Pga. etablering af ny rundkørsel er strækningen spærret i begge retninger mellem Videbækvej og Troelstrupvej frem til den 30. juni 2018 kl 23:45.

Rute 21 (Holbækmotorvejen, Gevninge):
Frakørsel <15> Gevninge i østgående retning kan ikke benyttes af særtransporter den 30. og 31. maj 2018 - begge dage i tidsrummet 10:00-14:00.

Rute 28 (Ringkøbingvej, Lem):
I perioden fra den 31. maj 2018 kl. 06:00 til den 12. juni 2018 kl. 18:00 er Ringkøbingvej spærret i begge retninger på strækningen mellem Lemvej og Adelvej. Særtransporter kan ledes gennem afspærringen ved forudgående aftale med den afmærkningsansvarlige på tlf. 4033 8706.

Rute 29 (Aggersundbroen):
I perioden 11. juni til 15. juni er Aggersundbroen spærret hver nat i begge retninger i tidsrummet 00:05 - 05:00. Der er mulighed for passage kl. 02:00.

Rute 30 (Billund, Lufthavnsvej):
Lufthavnsvej er spærret i begge retninger mellem rundkørslen ved Billundvej/Båstlundvej og rundkørslen ved Grindstedvej i perioden 22. maj - 30. maj hver aften/nat i tidsrummet 18:00 - 06:00.

Rute 161 (Odense V, Middelfartvej/Rismarksvej):
I krydset mellem Middelfartvej og O2 Rismarksvej er der i to perioder i 2018 følgende restriktioner for særtransporter:
     Fra 5. marts til 17. juni: Særtransporter i sydgående retning på Rismarksvej kan ikke dreje til højre ind på Middelfartvej.
     Fra 18. juni til 5. august: Særtransporter i østgående retning på Middelfartvej kan ikke dreje til venstre ind på Rismarksvej. Samtidig er Middelfartvej indsnævret til kun ét ligeud-spor med en bredde 2,5 m ​igennem krydset.

Esbjerg, Tarp Byvej:
Tarp Byvej er fra den 26. marts 2018 kl. 06:00 lukket i begge retninger på ubestemt tid på strækningen mellem rute 12 Tarp Hovedvej og Hegnet (Tarp bygrænse ved Tarp Byvej 88). Særtransporter, der skal til Esbjerg Havn kan i stedet benytte den nye højderute fra Esbjerg Lufthavn ad John Tranumsvej, Skads Mosevej, Krogsgårdsvej, Tjæreborgvej og Gammelby Ringvej (E20) til Esbjerg Havn.

Esbjerg, Skads Mosevej:
Skads Mosevej er spærret i begge retninger mellem Solbjergvej og Krogsgårdsvej i perioden 18. juni - 22. juni i tidsrummet 06:00 - 18:00.

Randers, Viborgvej ved banen:
En kort strækning på Viborgvej mellem rute 180 Vester Boulevard og Parkboulevarden er spærret i hele perioden fra den 7. juni 2018 kl. 22:00 til den 11. juni 2018 kl. 07:00.

Ringkøbing, Nørredige:
Nørredige (ved Ringkøbing station) er spærret i begge retninger fra den 5. februar 2018 kl. 06:00 til den 3. september 2018 kl. 12:00.   
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
24-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index