Søg

Almindelig servicevejvisning

​Almindelig Servicevejvisning (blå-hvid servicevejvisning)

Almindelig servicevejvisning er en betegnelse for en blå-hvid servicevejvisning, som har til formål at vejvise for ikke stedkendte trafikanter frem til ikke-geografiske mål, så som: 
  • Terminalmål, offentlige og private institutioner og virksomheder, såsom hospitaler, idrætsanlæg, kulturhuse, industriområder og offentlige- og private virksomheder mv.
  • Overnatningsmål og spisesteder nær ruten. Vejvisningen opsættes primært som symbol.
  • Fritids- og turistmål som f.eks. naturområder, sportsanlæg, badesteder, kirker, golfbaner, fiskesøer mv.
  • Lokale seværdigheder og nationale seværdigheder. For at blive optaget som en lokal- eller national seværdighed er der i bekendtgørelsen fastsat nærmere kvalitetskrav.

Det gælder som hovedprincip for almindelig servicevejvisning, at tavler kun opsættes, når der findes en trafikal begrundelse. Dermed menes, at det af hensyn til trafiksikkerheden eller trafikafviklingen er nødvendigt at opsætte tavler. Det er vigtigt at kunne informere trafikanterne tydeligt og i god tid for at opnå en sikker og smidig trafikafvikling uden, at trafikanten kører forkert eller laver en pludselig opbremsning mv.

Hvis der i et kryds er opsat en geografisk vejvisning (rød-hvid vejvisning) til den by, hvor virksomheden ligger, er der som udgangspunkt ingen trafikal begrundelse for at opsætte en almindelig servicevejvisning. Som udgangspunkt benyttes primært den geografiske vejvisning med bynavne og rutenumre. Derudover er vejnavneskilte og husnumre medvirkende til, at trafikanten kan finde vej frem til en adresse. Den geografiske vejvisning og vejnavneskilte er med til at reducere behovet for en almindelig servicevejvisning.

billede5.png


Forinden Vejdirektoratet kan give tilladelse til, at der kan opsættes en almindelig servicevejvisning, sikres det, at den almindelige servicevejvisning vil blive kontinuerlig. Det betyder, at servicevejvisningen opsættes i de efterfølgende vejkryds, hvor trafikanten skal ændre retning, indtil målet er nået. Kommunen kan derfor blive inddraget i sagsbehandlingen, da Vejdirektoratet ikke kan opsætte en almindelig servicevejvisning, uden kommunen følger op på den.

Da vejvisningen skal være overskuelig, er der en generel regel om, at der som udgangspunkt højst bør opsættes 4 vejvisningsinformationer i et vejkryds. Forsøg har vist, at trafikanterne kan have svært ved at overskue flere informationer. Af hensyn til læsbarheden benyttes altid det korteste navn for servicemålet, som ikke kan give anledning til forveksling. I de tilfælde hvor de findes opsættes den almindelige servicevejvisning med servicesymboler frem for tekst.

Trafikal begrundelse

I Vejdirektoratets vurdering af om der er en trafikal begrundelse og behov for vejvisningen, indgår nedenstående overvejelser.
  • Hvad findes der i forvejen af vejvisning.
  • Servicemålet har et stort antal ikke stedkendte besøgende.
  • Servicemålet besøges af et stort antal lastvognstog.
  • Vejnettets kompleksitet gør det vanskeligt at finde vej.
  • Vejenes tracé (bakker, sving mv.) gør det nødvendigt fx at forvarsle.
Kommercielle hensyn tæller ikke

Når der opsættes tavler med almindelig servicevejvisning, kan tavlerne som sideeffekt få en kommerciel værdi for de mål, der vejvises til. Da dette indebærer risiko for konkurrenceforvridning, må Vejdirektoratet ikke opsætte tavler for at øge besøgstallet til en virksomhed. Alene hensynet til trafikken eller trafikanterne kan begrunde en almindelig servicevejvisning.
 
Hvorfra kan der vejvises

I bekendtgørelsen er der fastsat nærmere bestemmelser om, hvor langt fra et servicemål, man kan få en almindelig servicevejvisning. Her skelnes mellem om servicevejvisningen kan opsættes fra nærmeste større vej eller om den udstrækkes til nærmeste rutenummereret vej.
 
Hvorvidt der er tale om en rutenummereret vej eller større vej vurderes ud fra færdselskortet 1:200.000.
 
Omkostninger

Vejdirektoratet afholder alle omkostninger til behandling af ansøgningen og en eventuel opsætning af den almindelige servicevejvisning på statsveje.
 

Lovgivning

Reglerne for almindelig servicevejvisning reguleres i kapitel 12 (§§ 342-387) og kapitel 13 (§§ 408 - 419) i bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016 om anvendelse af vejafmærkning.


Bekendtgørelse nr. 1194 af 21. september 2016:

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning


Færdselskortet i 1:200.000:

Færdselskort​

 

 Gå til

 
Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
30-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index