Søg

Vejanalyse med multifunktionskøretøj

Med Vejdirektoratets multifunktionelle køretøj Aran, er det muligt at scanne vejen for revner, udføre jævnheds-, tekstur- og sporkøringsmålinger og samtidig optage fotogrammetriske data.

Alt i én måling

Fremtidens digitale vejforvaltning vil stille større krav om opdaterede og detaljerede data. Det betyder, at man skal anvende måletiden optimalt og have flest mulige vejdata med hjem, så beslutningsgrundlaget bliver så bredt og fleksibelt som muligt. I en drifts- og vedligeholdelsessituation er det vigtigt, at data er så præcise, at det er muligt at målrette vedligeholdelsen.

Med ARANs teknologi opnås måleresultater af høj kvalitet og måletiden anvendes optimalt. Derudover følger målingen trafikkens hastighed og giver dermed mindst mulig gene for trafikanterne Vejdirektoratet anbefaler denne måling på overordnet/rutenummeret vejnet.

Automatisk revnegenkendelse

Med ARANs måleudstyr scannes vejen for revner – det vil sige, at der udføres et eftersyn på vejen med trafikkens hastighed. Den automatiske revnegenkendelse sker ved hjælp af en linjescanner monteret bagpå køretøjet. Linjescanneren optager billeder af vejoverfladen og revnerne registreres mht. placering, type, udbredelse og alvor for både tværgående og langsgående revner. Resultatet af revneregistreringen indlæses i vejman.dk og indgår i belægningsoptimeringen.

Jævnhed og sporkøring

Jævnhedsmålinger giver et absolut mål for vejoverfladens ujævnhed. Dette mål kan omsættes i et komfortmål for trafikanterne, samt i et brugeromkostningsmål for sliddet på køretøjerne. Ujævnhed fremmer nedbrydningen af asfalten og forhøjer dermed vedligeholdelsesudgiften. Oplysninger om rabatter og kantsten kan også ses ud fra disse måleresultater. Måling af sporkøring er vigtig både af hensyn til trafiksikkerheden (akvaplaning) og vedligeholdelsen.

Tekstur

Teksturmålinger giver en indikation af, hvor man skal være opmærksom på problemer med friktion. Derudover fortæller teksturen også noget om vejoverfladens dræningsegenskaber (opsprøjt), hvilket er et godt støtteredskab i trafiksikkerhedsanalyser. Flere undersøgelser viser en sammenhæng mel-lem antallet af alvorlige ulykker i vådt føre og vejens middelfriktionskoefficient. Det kan derfor anbefales at opretholde en bedre friktion end vejreglens minimumskrav på steder med: Høj kørehastighed, retningsændringer og krydsende trafik.

Digitale billeder og fotogrammetri

Bilen er forsynet med et 170 graders widescreen HDTV kamera, der optager billeder med en opløsning på 1920 x 1080 pixels. Kameraet er monteret på taget og er fremadrettet. Der kan optages bille-der for hver 5. meter. Kameraet justerer konstant sig selv, så alle billeder bliver skarpe. Billederne kan indlæses i VIMS og vejman.dk.

Stedfæstelse af alt slags vejudstyr

Bilen er også udstyret med unikt GPS-udstyr, der muliggør en stedfæstelse af alle målinger helt ned til 10 centimeters nøjagtighed. Ved hjælp af fotogrammetri – måling af samme punkt i 2 billeder – kan det nu lade sig gøre at stedfæste alle former for vejudstyr, fortove, skilte, læskure m.m. med ca. 10 cm nøjagtighed. Den eneste betingelse er, at vejudstyret er med på billedet og ikke er skjult af andre genstande. Stedfæstelsen foregår med koordinater som kan anvendes i vejman.dk.

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index