Søg

Gener og sundhed

Den økonomiske udvikling i samfundet medfører et stigende behov for transport og dermed også mere vejtrafik. Samtidig er der i befolkningen ønsker om gode levevilkår og boligforhold. Den seneste kortlægning af støj fra veje viser, at ca. 30 % af Danmarks boliger har støj over den vejledende grænseværdi. Støjproblemerne er koncentreret i byerne og langs de større veje.

Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støj kan være en stressfaktor, der forøger risikoen for hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk. Undersøgelser har vist, at støj kan forringe livskvaliteten med stress og søvnforstyrrelser. Støj kan forringe børns indlæringsevne, og der er en risiko for, at deres sprog ikke udvikles normalt.

Tung trafik om natten har stor betydning for det samlede støjniveau, og støj om natten kan påvirke menneskers helbred.Antallet af støjbelastede boliger i Danmark (2007). Kilde Miljøstyrelsen.

 

I 2003 blev det anslået at der i Danmark årligt indlægges mellem 800 og 2.200 personer på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom som følge af støj. Det er også anslået, at mellem 200 og 500 personer årligt dør tidligere end ellers som følge af vejstøj.

Undersøgelser af langtidsvirkningen af vejstøj tyder på, at det især er støj om natten, der er årsag til hjertesygdomme, og at denne virkning tilsyneladende ikke hænger sammen med, om støjen opleves som generende.

Det vil sige, at støj kan skade helbredet, selvom man ikke vågner om natten, og selvom man ikke opfatter støjen som generende. I forbindelse med evaluering af regeringens Vejstøjstrategi fra 2010 er disse konklusioner blevet styrket.

Oprettet
12-04-2012.
Senest opdateret
14-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index