Søg

Målestokken for støj

Når man bor i nærheden af en vej med meget trafik, så ved man, at støjen ikke er konstant. Der er ofte mere trafik og mere støj i myldretiden, lastbiler støjer mere end personbiler og på lidt større afstand fra vejen kan vindretningen have stor betydning for, hvor kraftig støjen er.
 
Bor man lidt væk fra en motorvej har støjen en tendens til at "flyde sammen" til en konstant støj, hvor man ikke tydeligt hører hvert enkelt køretøj. Bor man tæt på en landevej eller en gade i byen, hører man mere tydeligt de enkelte køretøjer.
 
Når støjen hele tiden varierer, kan det være vanskeligt at angive, hvor meget støj der er. Det vil ikke være korrekt at angive hverken den højeste eller den laveste værdi, fordi støjens samlede effekt ikke beskrives korrekt med de ekstreme tilfælde. Derfor bruger man et gennemsnit, når støjen skal fastlægges.

 

Støjen i gennemsnit
En lang række undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem støjens gennemsnitsværdi og de gener, der opleves af vejens naboer. Når man beregner vejstøj, vil man derfor altid angive resultaterne som en gennemsnits-værdi. Gennemsnittet vil normalt være for et helt år.

 
Når man måler støjen langs en vej er den ikke konstant. Men den beskrives ikke korrekt med de højeste eller de laveste støjniveauer, der tilfældigt kan forekomme. Støj fra veje beskrives derfor altid som en gennemsnitsværdi.

Trafikken, og dermed støjen, varierer over døgnet. I myldretiden om morgenen og om eftermiddagen er der mest støj, mens støjen er væsentlig lavere om natten. På figuren er vist et typisk forløb over et døgn, hvor støjen er opgjort som et gennemsnit time for time. Gennemsnittet for hele døgnet er i dette eksempel 55 dB(A).

  

Støj om natten er mere generende
Man ved, at støj er mere generende og sundhedsskadeligt om aftenen og om natten end om dagen. Derfor lægges 5 dB til støjen om aftenen og 10 dB til støjen om natten, når gennemsnittet for hele døgnet skal beregnes. Det svarer til, at biler om aftenen tæller 3 gange så meget som biler om dagen, og biler om natten tæller 10 gange så meget som biler om dagen.

Ved beregning af støj fra veje tages der hensyn til, at støj om aftenen og om natten er mere generende end støj om dagen. I decibel svarer det til, at støj om aftenen får et tillæg på 5 dB og støj om natten får et tillæg på 10 dB. På figur 6 er det gennemsnitlige støjniveau for hele døgnet 55 dB. Ved beregning af Lden med tillæggene på 5 dB og 10 dB, er gennemsnittet 58 dB for den samme trafik.

  

Målestokken for støj
Det gennemsnitlige støjniveau fra en vej angives med den fælleseuropæiske målestok for støj, Lden. Det betyder, at der er taget hensyn til, at støjen er mere generende i aften-og natperioden, som beskrevet ovenfor. Lden er en engelsk betegnelse, der står for Level day-evening-night.
Støjkort vil altid vise vejstøjen som Lden i dB og normalt 1,5 meter over terræn.
Hvis tillæggene på 5 dB og 10 dB i aften- og natperioden ikke anvendes, opgives støjniveauet som LAeq, 24. Denne betegnelse blev anvendt frem til 2007. For en typisk vej vil Lden være 3 dB højere end LAeq, 24. Den tekniske betegnelse for støjens gennemsnit er støjens "ækvivalentniveau". 

 

Hvad med de irriterende hændelser?
En larmende ulovlig knallert, en bil der accelererer voldsomt eller støj fra et løst dæksel i vejen kan for nogen være meget irriterende hændelser. Sådanne hændelser er ikke med i støjberegningerne, fordi de optræder helt tilfældigt og ikke er en del af normal vejstøj. Det samme gælder støj fra udrykningskøretøjer og den særlige støj fra våde eller snedækkede vejbaner

 

 

Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
16-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index