Søg

Støjkort

Et støjkort er et landkort, der viser, hvordan vejstøjen spredes i landskabet eller i byområdet. Et eksempel er vist herunder. 
Støjkort

Et støjkort giver overblik over støjen i et givent område. Kortet viser normalt støjen 1,5 meter over terræn med farvesignaturer i spring på 5dB.
I områder med orange farve er vejstøjniveauet fx mellem 53 dB og 58 dB.
I skillelinjen mellem orange og rød er støjniveauet 58 dB.
Støjkort kan anvendes til at overskue støjforholdene i de områder, der har særlig interesse, fx ved egen bolig. På kortet herover kan man se, hvordan støjen udbreder sig frit i det åbne land mod nord og syd for byen, mens støjen i nogen grad afskærmes af bygninger inde i byen. 
Vejdirektoratet fremstiller støjkort ved at anvende en computermodel (Nord2000), der kan beregne støjen fra vejene, detaljeret og i store områder.
På et støjkort kan man se, hvordan støjen bliver lavere, når man bevæger sig væk fra vejen. Man kan også se, at f.eks. bygninger skærmer for støjen, så støjniveauet bliver lavere.
Et støjkort med vejstøj vil normalt vise den samlede støj fra alle større veje i området.
Den største fordel ved støjkort er, at de giver overblik. Man kan hurtigt se, hvor der er meget støj og hvor der er mindre støj.
En anden fordel ved beregnede støjkort er, at man nem
 kan ændre på noget i beregningen og derefter umiddelbart se, hvilken betydning det har. F.eks.viser figurerne herunder det samme område, men i figuren til højre er det regnet med en støjskærm langs vejen. Ved at sammenligne de to kort, kan man se, hvor meget en støjskærm på dette sted vil dæmpe støjen. På samme måde kan man vise, hvad der sker, hvis der kommer mere trafik eller vejen får en vejbelægning, der støjer mindre m.m.

Støjkort

To støjkort uden og med støjskærm. De to kort viser støjen i samme område langs en vej. Den eneste forskel er, at der på kortet til højre er indsat en støjskærm på vejens sydlige side. Ved at sammenligne de to kort kan man få et overblik over effekten af en støjskærm på dette sted

 

Hvad sker der ved min bolig?
Hvis en bolig ligger i et område, hvor støjen er kortlagt, kan man bruge støjkortet til at se, hvor meget støj, der er. 
Vejdirektoratet bruger støjkortlægninger til at prioritere de steder, hvor der er mest brug for at dæmpe støjen. Miljøstyrelsen bruger den landsdækkende støjkortlægning som et overblik over støjforholdene i Danmark og følger løbende udviklingen. Det samme sker i alle andre lande i EU.
Kommunerne bruger også støjkortlægninger til at udarbejde støjhandlingsplaner. Støjkort er desuden et vigtigt redskab, når der skal planlægges nye boliger og andet byggeri i nærheden af veje med støjende trafik.
Når større vejprojekter skal planlægges, vil der altid blive fremstillet støjkort, som viser projektets konsekvenser for vejstøjen. Undersøgelsen vil være en del af projektets miljøundersøgelser eller VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 

 Landsdækkende støjkort

 
​Hvert femte år skal staten og kommunerne undersøge, hvor meget støj, der er i de største byer og langs de største veje.
Miljøstyrelsen har et landsdækkende støjkort, der viser vejstøj ved Danmarks større veje og i de største byområder.

Det landdækkende støjkort viser også støj fra større jernbaner, større lufthavne og enkelte industrivirksomheder. Kortet kan findes på
Miljøstyrelsens hjemmeside
Oprettet
13-04-2012.
Senest opdateret
14-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Havnegade 27
1058 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index