Søg

Det har Vejdirektoratet gjort

Vejdirektoratet har deltaget i transportministerens trestrengede indsats mod højresvingsulykker, der blev iværksat i efteråret 2013. Det indebærer blandt andet, at Vejdirektoratet sammen med Rigspolitiet og Trafikstyrelsen har deltaget i det rejsehold, som har indhentet erfaringer fra en række nabolande, ligesom Vejdirektoratet har medvirket til at beskrive og vurdere en stor del af de tiltag, der indgår i den samlede strategi og dens anbefalinger.

Vejdirektoratets ekspertise vedrørende forebyggelse af højresvingsulykker ligger først og fremmest inden for de vej- og trafiktekniske løsninger. Vores indsats er todelt:

Dels fungerer Vejdirektoratet som videnscenter for vejsektoren og har i den forbindelse blandt andet ansvaret for at udarbejde og ajourføre de danske vejregler.

Dels er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statens veje og har dermed ansvaret for at tilrettelægge og prioritere den ulykkesforebyggende indsats på disse veje.

Af særskilte initiativer kan nævnes

I 2015 igangsætter Vejdirektoratet et storskalaforsøg med cykelbokse i partnerskab med kommunerne.

Vejdirektoratet har derudover i foråret 2015 udgivet vejledningsfolderen "Undgå højresvingsulykker", hvor cykelboksen blandt andet er beskrevet. Folderen er en opdatering af det informationsmateriale, Vejdirektoratet tidligere har udarbejdet til de kommunale vejbestyrelser i form af en folder om forebyggelse af højresvingsulykker i signalregulerede kryds. 

Folderen beskriver og anbefaler følgende fire tiltag:

  • Tilbagetrukne stopstreger for biltrafikken
  • Separate ”før-grønt” signaler for cyklister
  • Konfliktfri reguleringer hvor cyklister har deres eget signal, som kun er grønt, når biltrafikken har rødt
  • Afkortede cykelstier op mod det signalregulerede kryds

I 2009 blev der via aftalen om en Grøn Transportpolitik bevilget 10 mio. kr. til en styrket indsats mod højresvingsulykker. Alle signalregulerede kryds på statsvejnettet blev ved den lejlighed gennemgået, og efterfølgende er der gennemført et af de ovennævnte tiltag i de relevante kryds.

I 2011 blev der desuden gennemført en kampagne målrettet cyklister og lastbilchauffører, og der blev oprettet en hjemmeside som led i kampagnen. Kampagnen gennemførtes parallelt med Trafikstyrelsens kampagne for at skabe synergi mellem de to.

Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
20-09-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index