Søg

Udbud 2017

14. marts 2017

Udbud 2017 – Offentliggørelse af udbudsmaterialet

Udbudsperiode

Udbudsmaterialet vil under hele udbudsperioden være tilgængelig under ”Aktuelle Udbud” og kan findes via links-boksen til højre på denne side.

Udbudsperioden går fra den 14. marts til den 4. juli 2017. Under udbudsperioden vil det være muligt at fremsende skriftelig spørgsmål via e-mail til udbud2017@vd.dk. Frist og metode for fremsendelse af spørgsmål fremgår af BUT.

Orienteringsmøde

Der afholdes orienteringsmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 9-15 på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middefart. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Licitation

Licitationen afholdes 4. juli 2017 kl. 10.00 hos Vejdirektoratet, Guldalderen 12, 2640 Hedehusene.

Perioden efter licitationen

Vinderne af kontrakterne offentliggøres primo september 2017, og Vejdirektoratet forventer at kunne indgå kontrakt ultimo september 2017. Efter kontraktindgåelse vil der være en mobiliseringsperiode frem til 1. januar 2018, hvor kontrakterne starter op.​


15. dec. 2016

Udbud 2017 - Høring om udbudsmateriale

Baggrund
Vejdirektoratet er nu kommet så langt med Udbud 2017, at udbudsmaterialet kan sendes i høring som led i led i en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39. Udbudsmaterialet er et udkast og ikke endeligt, men forventes færdiggjort primo 2017 efter gennemførelse af høringen.
 
Formålet med høringen er at modtage input til kvalificering af materialet fra markedets aktører forud for udbuddets gennemførelse. Vejdirektoratet vil herefter vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i udbudsmaterialet.
 
Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet ligger i høringsperioden under ”Aktuelle Udbud” og kan nås direkte via de links der fremgår af kolonnen til højre.
 

Høringspunkter

Vejdirektoratet er interesseret i input vedrørende alle dele af udbudsmaterialet, men vil specielt gerne have en tilbagemelding på nedenstående emner med henblik på, om disse vurderes at være uhensigts­mæssige eller særligt fordyrende.
 
 
Ændring/ny tilgang
 
 
Reference
 
Kontraktformen er ændret til rammeaftaler med evt. garanti for et vist træk (omsætning) på de enkelte rammeaftaler
SB og RA-P
Krav om sikkerhedsstillelse
SB
Praktikantklausuler
RA-P
Kontrol og bod
SAB-SOS
GPS-krav
SAB-SOS
Forkortelse af fastprisperiode
TAG
Ændring af serviceniveau i løbet af kontraktperioden
SAB-TEK-Renhold
 
Udbuddet forventes gennemført fra medio marts til primo juli 2017. Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.
 
Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.
 
Vejdirektoratet har udarbejdet et skema, som høringssvar kan indskrives og afleveres i: Udbud 2017 - Skema til høringssvar. Det er dog ikke et krav, at skemaet anvendes, men det bedes fremgå klart af høringssvaret, hvilket dokument og hvilken side i dokumentet, bemærkninger relaterer sig til.
 

Høringssvar

Frist for høringssvar er d. 15. januar 2017.
 
Høringssvar bedes sendt til udbud2017@vd.dk

   

15. maj 2015 

Ved udgangen af 2017 udløber alle de kontrakter, der blev indgået på baggrund af de to store udbud: ”Samlet Driftsudbud 2012” og ”Samlet Vedligeholdelsesudbud 2013”.

Vejdirektoratet er i denne forbindelse allerede nu gået i gang med at foretage en grundig evaluering af udbudsprocessen ved de to udbud og de kontrakter, der efterfølgende blev indgået på baggrund af disse.

Den igangværende evaluering vil danne baggrund for udbudsstrategien for ”Udbud 2017”. Navnet dækker over arbejder, der bliver udbudt i 2017, men udført i perioden 2018 til og med 2021.

Den eksterne erfaringsopsamling
Evalueringen foregår på to fronter; både internt og eksternt. Allerede nu er en projektgruppe i gang med at afholde interne erfaringsopsamlingsworkshops med aktører fra alle de relevante afdelinger i Vejdirektoratet.

Sideløbende foretages en ekstern erfaringsopsamling, som vil blive indledt indenfor den nærmeste fremtid, hvor der vil blive afholdt møder med eksterne aktører i form af en række af de entreprenører, der vandt flest opgaver ved de to udbud i 2012 og 2013.

Vejdirektoratet vil endvidere gerne give alle andre, der er interesserede heri, mulighed for at komme med skriftlige input. Disse bedes fremsendt til udbud2017@vd.dk

Fremover vil alle nyheder vedrørende dette udbud  fremgå af denne side.

 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
04-05-2015.
Senest opdateret
15-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index